วัฒนธรรมอาหารของประเทศแถบเอเชีย ประเภทของอาหารเอเชีย การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารเอเซีย ได้แก่ อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารเกาหลี ประกอบอาหารเอเชียตามความนิยม
 
          Food cultures of Asian countries including Japan, China, India, Vietnam, Korea; typesof Asian cuisine; raw material selection and Asian cuisine cooking equipments; popular Asian cuisine cooking