คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานอาหารและโภชนาการ โปรแกรมเพื่อการคำนวณ การนำเสนอผลงานด้านอาหารและโภชนาการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอาหารและโภชนาการ

Computer; basic programs and applied programs for food and nutrition; calculating programs; foods and nutrition presentation; computer practice in foods and nutrition