ความรู้เบื้องต้นของชีวเคมี เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานศาสตร์คาร์โบไฮเดรตและเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและเมแทบอลิซึมของโปรตีน ลิพิดและเมแทบอลิซึมของลิพิด กรดนิวคลิอิกและเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลิอิก การควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรม                                                   

Introduction to biochemistry, metabolism and bioenergetics; carbohydrates and carbohydrate metabolism; proteins and protein metabolism; lipids and lipid metabolism; nucleic acids and nucleic acid metabolism; regulation of gene expression