ศึกษาขั้นตอนการทำโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล งบประมาณ และการนำเสนอโครงการ