ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิต และความต่อเนื่องของลิมิต อนุพันธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ การประยุกต์       ปริพันธ์