ขอบเขตของการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  มาตรฐานระบบคุณภาพในประเทศและสากลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  ข้อตกลงทางการค้าในการควบคุมคุณภาพอาหาร  พื้นฐานการจัดการด้านคุณภาพ  การสุ่มตัวอย่าง  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การควบคุมปริมาณสุทธิ  ต้นทุนคุณภาพ  แนวโน้มการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหารในระดับสากล