05112202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3 (2-2-5)

(Computer Programming)

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ เรื่องแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์การอันตรกิริยา

 ( Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ

(ต้องมีรหัสผ่านเข้าเรียน)