คุณลักษณะและสมบัติพื้นฐานขององค์ประกอบสารอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะขององค์ประกอบสำคัญในอาหารระหว่างการเตรียมและปรุงอาหาร  ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง  การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารและแนวโน้มในปัจจุบัน

     Characteristics and basic properties of nutrient composition; food additives; changes in the composition and characteristics of the key elements in the food being prepared and cooked; chemical reaction relating to preparation and cooking;  application of scientific principles in cooking and current trends