•โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประเภทข้อมูลแถวลำดับและตัวชี้ เวลาการทำงานและความซับซ้อน
รายการโยง กองซ้อนและแถวคอย ต้นไม้ การค้นหาและการเรียงลำดับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี