การพัฒนาโปรแกรม วิธีการเขียนผังงาน องค์ประกอบและโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดข้อมูล การเขียนโปรแกรมติดต่อ I/O และแฟ้มข้อมูล หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลิเมอร์ฟิซึม การห่อหุ้มและการซ่อนรายละเอียด

      Programming development; flowchart design; components and structures of computer languages; data types and variables; structure programming; functions programming; programming for data structure; I/O and data file programming; principle of Object Oriented Programming; class and object creation; inheritance; polymorphism; encapsulation and information hiding