ศึกษาและปฏิบัติการ/ปฏิบัติการเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับสื่อสําเร็จรูปซีดีรอม สื่อออนไลน์ บทเรียนสําเร็จรูป และสื่ออื่นๆ การบริหารและจัดการเกี่ยวกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและตรวจสอบคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป และสื่อต่าง ๆ