คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการสอนทางไกล รูปแบบการสอนทางไกล สื่อที่เหมาะสมสำหรับการสอนทางไกล รูปแบบการนำเสนอสื่อสำหรับการสอนทางไกล การจัดหลักสูตรสำหรับการสอนทางไกล ประเภทของระบบเครือข่าย