ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลทั้งทางตรรกและกายภาพเบื้องต้นโครงสร้างและการจัดเก็บฐานข้อมูลการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ การออกแบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ