ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างการทำงานภายใน รบบสายสัญญาณ การติดต่อระหว่างไมโครโพรซสซอร์กับหน่วยความจำและการเชื่อมต่ออินพุต - เอาต์พุต การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพเพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล