05-114-204        โครงสร้างข้อมูล                                                                          3(3-0-6)

Algorithms and Data Structures

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิงค์ลิสท์ โครงสร้างข้อมูลแบบแสต๊ก และ คิว โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การหาระยะ ทางที่สั้นที่สุด ที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูลแฮชชิ่ง ต้นไม้แบบฮีป ต้นไม้แบบไบนารีเซิร์ช  ต้นไม้เอวีแอล