ศึกษาเกี่ยวกับระบบปกิบัติการของคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติ การของคอมพิวเตอร์ การแบ่งรีซอส ความเข้าใจเกี่ยวกับดปรเซส การติดต่อระหว่างโปรเซส การจัดการของโปรเซสเซอร์ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการอุปกรณ์ การแบ่งความจำ และชุดคำสั่งเป็นส่วนและแบ่งเป็นหน้า ขั้นตอนของการจัดตารางการประเมินผลการทำงาน การป้องกันแหล่งทรัพยากรและความปลอดภัย ศึกษาซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในปัจจุบัน