ศึกษาเกี่ยวกับการแทนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ อินพุต-เอาพุต ตัวประมวลผลกลาง หน่วยความจำ การสร้างฮาร์ดแวร์ บัสและระบบเชื่อมต่อการติดต่อกับระบบปฏิบัติการ โครงสร้างระบบประมวลผลแบบขนาน