ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบ แนะนำประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมในชั้นเรียน วิธีการสอนประเภทต่างๆในชั้นเรียนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสอน การสอนผ่านระบบเครือข่ายในชั้นเรียน การออกแบบการทดลองบนคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนปฏิบัติและการสอนสาธิต