javaการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) รหัส 02-212-201

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ องค์ประกอบพื้นฐานของวัตถุ คลาส และตัวอย่างข้อความ กรรมวิธี โพลีเมอร์ฟิซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมด้วย คำสั่งและ ฟังก์ชันในรูปที่เหมาะสมของภาษาและการประยุกต์ใช้กับระบบงาน