javaObject-Oriented Software Development (รหัสวิชา 02-212-209)
คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ คลาส อ็อบเจ็กต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การใช้คุณสมบัติการถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนำของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนา ซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์