ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)รหัส 02-212-213-50

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล ตัวแบบของข้อมูล และคำสั่งสำหรับการจัดการ ข้อมูล ระบบข้อมูลหลัก แบบความสัมพันธ์แบบลดหลั่นกันตามลำดับและแบบเครือข่าย การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน (Normalization)ภาษาที่ใช้บรรยายข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลหลัก