วิชาหลักฟิสิกส์    

      ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์และแรง การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

การดลและการชน งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น แสงและเสียง