ปฎิบัติการเกี่ยวกับเวกเตอร์และแรง  การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การดลและการชน  งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น แสง และเสียง