ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและ โลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนศาสตร์เคมี และกรด-เบส และสมดุลไอออน