ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรน- ซิชัน การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ ก๊าซของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุลเคมี และ จลนศาสตร์เคมี และการทดลองกรดเบส และสมดุลไอออน