คำอธิบายรายวิชา

ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้ หลักการ กฏเกณฑ์ต่างๆ ทางฟิสิกส์ จากการทำปฏิบัติการจำนวนอย่างน้อย 12 เรื่องต่อภาคการศึกษา ในหัวข้อเกี่ยวกับ เครื่องมือวัด เลขนัยสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่เชิงเส้น แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัมและการดล งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่ง สมบัติเชิงกลของสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน เธอร์โมไดนามิคส์ คลื่นกล คลื่นเสียง