ประมวลรายวิชา

ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์จากการทำปฏิบัติการเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมบัติของแสง อะตอมและนิวเคลียส

Course Syllabus

Experimental study from the main topics: Electrostatic, Direct Current Circuits, Alternating Current Circuits, Magnetism, Electro-Magnetic Inducton, Electromagnetic Wave, Electronic Circuits, Light and Optics, Atom and Nucleus