คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการ  การเคลื่อนที่  แรงและการสมดุล งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม  กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน  แสง และ เสียง