ประมวลรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสารและกลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น ปรากฏการณ์คลื่นและคลื่นเสียง

Course Syllabus

Vector Analysis, Motion and Forces, Momentum, Work and Energy, Particle System, Rigid Body's Motion, Oscillatory Motion, Mechanical Properties of Solids, Fluid Mechanics, Heat and Thermodynamics, Wave Phenomena and Sound Wave.