ประมวลรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น ฟิสิกส์ของอะตอมและนิวเคลียส

Course Syllabus

Electrostatics, Direct Current, Electromagnetic, Alternative Current, Basic Electronics, Electromagnetic Wave, Optics, Special Relativity, Basic Quantum Theory, Basic Solid State Physics, Atomic Physics and Nuclear Physics.