ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเคมี โครงสร้างอะตอม และระบบพิริออดิก พันธะเคมี สารละลาย จลนศาสตร์เคมี และสมดุลเคมีกรด เบส เกลือ และเคมีอินทรีย์