ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้ สมการกำลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกำลัง ลอการิทึม พื้นที่ปริมาตร