Site news

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 
Picture of admin e-learning
ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
by admin e-learning - Thursday, 16 March 2017, 2:38 PM
 

 

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม กลุ่มวิชาเฉพาะ 5 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
dd