Site news

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 
Picture of admin e-learning
ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
by admin e-learning - Thursday, 16 March 2017, 2:26 PM
 

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ทำการสรุปกิจกรรมรายวิชาในระบบ e-Learning ทั้ง 9 คณะโดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ffss