Site news

รายงานสรุปรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวภายในระบบ e-Learning ประจำเดือน มกราคม 2561

 
Picture of admin e-learning
รายงานสรุปรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวภายในระบบ e-Learning ประจำเดือน มกราคม 2561
by admin e-learning - Tuesday, 30 January 2018, 5:54 PM
 

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ทำการสรุปรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวภายในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ประจำเดือน มกราคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

January_2018