Site news

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 
Picture of admin e-learning
ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ใช้งานระบบอิเลิร์นนิ่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
by admin e-learning - Tuesday, 6 March 2018, 9:40 AM
 

 

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ e-Learning โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม กลุ่มวิชาเฉพาะ 5 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

Fabuary_2018_top5