ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการวางผังรายการ การวิเคราะห์ผังรายการ เพื่อพัฒนาและวางแผนผังรายการ โดยเน้นถึงปัจจัยในการบริหาร การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเลือกรูปแบบรายการ การพิจารณาต้นทุน และวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิคและการวางแผนด้านบุคลากร