แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการโฆษณา เทคนิคการเขียนบทโฆษณา การเขียนบทโฆษณากับช่องทางการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อเก่าและสื่อดิจิทัล

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการวางผังรายการ การวิเคราะห์ผังรายการ เพื่อพัฒนาและวางแผนผังรายการ โดยเน้นถึงปัจจัยในการบริหาร การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเลือกรูปแบบรายการ การพิจารณาต้นทุน และวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิคและการวางแผนด้านบุคลากร