หลักการบริหารจัดการมัลติมีเดีย การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การผลิตงาน และการประเมินผลเพื่อสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล