หลักการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พัฒนาการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชนสื่อสมัยใหม่ กระบวนการการผลิตและการใช้งานมัลติมีเดีย การคำนวณต้นทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต การออกแบบเชิงอารยสถาปัตย์ และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรม สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน หลักธรรมาภิบาลในงานสื่อสาร แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักการบริหารจัดการมัลติมีเดีย การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การผลิตงาน และการประเมินผลเพื่อสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล