หลักการบริหารจัดการมัลติมีเดีย การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การผลิตงาน และการประเมินผลเพื่อสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

หลักการบริหารจัดการมัลติมีเดีย การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การผลิตงาน และการประเมินผลเพื่อสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรม สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน หลักธรรมาภิบาลในงานสื่อสาร แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ