คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

ความเป็นมา ความสำคัญ ลักษณะ และองค์ประกอบของธุรกิจการบินข้อมูลทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการบินและสายการบิน ระบบสารองที่นั่งและบัตรโดยสาร ตารางการบิน คำศัพท์และรหัสที่ใช้ในธุรกิจการบินและสายการบิน ประเภทของบัตรโดยสาร การอ่านบัตรโดยสาร การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร พิธีการศุลกากร การประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน