เรียนรู้จักอาเซียน

การใช้ทักษะในการสื่อสารคำศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษในการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนรรม ประเพณี และหัถกรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย การพัฒนาด้านทักษะการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

ความเป็นมา ความสำคัญ ลักษณะ และองค์ประกอบของธุรกิจการบินข้อมูลทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการบินและสายการบิน ระบบสารองที่นั่งและบัตรโดยสาร ตารางการบิน คำศัพท์และรหัสที่ใช้ในธุรกิจการบินและสายการบิน ประเภทของบัตรโดยสาร การอ่านบัตรโดยสาร การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร พิธีการศุลกากร การประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน