คำอธิบายรายวิชา ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด สถาบันการเงิน เอกสารทางธุรกิจและการขนส่ง การประกันภัย การบริหารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดของการบริหารงานธุรกิจให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละด้านของธุรกิจ