เข้าใจหลักการและเทคนิคการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม และบทบาทของผู้บริหาร การควบคุมและจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด สถาบันการเงิน เอกสารทางธุรกิจและการขนส่ง การประกันภัย การบริหารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดของการบริหารงานธุรกิจให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละด้านของธุรกิจ