ความรู้ทั่วไปของการประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ระดับประเทศและระดับสากลกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเทคนิคการเสริมสร้างคุณภาพการใช้สถิติในการควบคุมและประกันคุณภาพอาหารและการบริหารองค์กรด้านคุณภาพ

องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของอาหารน้ำคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินแร่ธาตุ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูปอาหารและเก็บรักษาการใช้สารเจือปนอาหารในอาหาร