ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โครงการสอน แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบงาน ใบประเมินผล ใบบันทึกการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการสอนแบบต่างๆ