คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนงานและควบคุมงานอุตสาหกรรม ประยุกต์หลักการบริหารเพื่อการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการจัดซื้อและบริหารวัสดุคงคลัง การขาย การตลาด การบัญชีและการเงินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณภาพ มาตรฐานสากล