ข้อมูลรายวิชา คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา การดำเนินงานและการจัดเลี้ยง

 1. โครงสร้างของการบริหารงานภัตตาคาร รูปแบบการจัดองค์การ

 2. ประเภทของภัตตาคาร กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภัตตาคาร จรรยาบรรณและหน้าที่ของบุคลากรในภัตตาคาร

 3. การวางแผนและควบคุมรายการอาหาร การจัดซื้อ การตรวจรับสินค้า การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การผลิตอาหารและการบริการ การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับกิจการภัตตาคาร

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอื่น ๆ การกำหนดขนาดและลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณาจากจำนวนการจ้างงาน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการ

2. บทบาทและความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น ด้านการสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ การจ้างงาน การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ของนักลงทุน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป

3. ความแตกต่างกันระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ มีหลายประการ เช่น ลักษณะและขนาดของกิจการ รูปแบบของการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับเจ้าของกิจการ เป็นต้น

4. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่มักมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาลงทุนเพื่อการขยายปรับปรุงกิจการ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ อีกทั้งยังขาดความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการเงิน ทำให้ไม่อาจแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้