การสื่อสารกับภาษาไทย  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพั?นาทักาะการอ่าน  การพูด  การพูดประเภทต่างๆ   การเขียน    การเขียนประเภทต่างๆ