องค์ประกอบและรูปแบบความเรียง การจัดระบบความคิดในการเขียนความเรียง การอธิบายความเป็นขั้นตอน การระบุสาเหตุและผล การเปรียบเทียบ การแสดงความเห็นแย้ง

        Components and types of essays; organizing ideas for essay writing; process writing; cause and effect writing; comparison writing; argumentation writing

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อต่าง ๆ ในการสื่อสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะของภาษาอังกฤษที่ใช้กับระบบสารสนเทศ รวมทั้งฝึกและศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษในระบบสารสนเทศ การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในระบบสารสนเทศ

Study of basic communication, various media in information communication and information technology, aspects of English used in information systems; study and practice of listening and reading English in information systems, speaking and writing English in information systems.

ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการเรียบเรียงประเภทต่าง ๆ การจัดระบบความคิดหรือข้อมูลเพื่อถ่ายทอดเป็นข้อเขียนในระดับย่อหน้า ฝึกการเขียนแนะนำบุคคล ขั้นตอนวิธีการ การอธิบายลักษณะ การแจกแจง การแสดงความคิดเห็น และการชี้แจงเหตุผลพร้อมยกตัวอย่าง Study of parts of an essay, its types, organizing ideas or information in order to transform them into paragraphs; practice of writing to introduce people, listing-order paragraphs, describing paragraphs, give instructions, express an opinion, and state reasons with examples.

ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบความเรียง การจัดระบบความคิดหรือข้อมูลในการถ่ายทอดงานเขียนเป็นระดับหลาย ๆ ย่อหน้า ฝึกเขียนเรียงความเกี่ยวกับการอธิบายความ การระบุสาเหตุและผล การจำแนกประเภท การเปรียบเทียบ การแสดงข้อขัดแย้งและการวิจารณ์ Study of parts of an essay, its types, organizing ideas or information in order to transform them into various paragraphs; practice of writing a process essay, a cause/effect essay, a comparison/contrast essay, and an argumentative essay.